logo van administratiekantoor voor de Horeca Botabel, een schrijvende vorkAdministratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V.

KENNISMAKING

Ons kantoor dat gevestigd is in het hart van Het Gooi en Eemland en Zuidoost-Brabant bestaat sinds 1981 en heeft een medewerk(st)er bestand van 5 mensen. Doordat wij een middelgroot kantoor zijn, is de continuïteit voldoende gewaarborgd en zijn onze aanspreeklijnen zeer kort. Wij zijn denkers en doeners, voeren exact ("en nog veel meer") uit conform de daartoe gemaakte schriftelijke afspraken. Jacques A. de Bot is opgegroeid in een zakenmilieu en bezit mede daardoor voldoende affiniteit met uw ondernemerschap.

Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. onderscheidt zich hierbij van het gangbare aanbod in de financieel - administratieve sector.
Zo is onze werkwijze erop gericht uw onderneming te begeleiden bij het realiseren van uw ondernemersdoelstelling: het maximaliseren van het resultaat, het zeker stellen van de continuïteit en het vermeerderen van de waarde van uw onderneming.
Tegelijkertijd besteden wij ook veel aandacht aan het verstevigen van de financiële positie van de ondernemer zelf.
Daarmee levert Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. een waardevol aandeel in uw onderneming.
Het behalen van uw ondernemersdoelstelling is slechts mogelijk door gebruik te maken van het juiste instrumentarium.
Daarmee moet u zich verzekeren van een correcte administratie die de benodigde managementinformatie oplevert, van een betrouwbare adviseur die u feilloos aanvoelt en van mensen die de genomen besluiten bekwaam uitvoeren.
Al deze kwalificaties zijn verenigd in Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V.

Omdat u samen met Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. naar doelstellingen toewerkt die veel verder reiken dan de verwerking van uw administratie, kunt u van ons een hoge mate van betrokkenheid verwachten.
Vanzelfsprekend nemen wij daarbij alle discretie in acht die past bij het omgaan met uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens.
Jacques de Bot en zijn mensen staan voor u klaar om u van dienst te zijn.
Bovendien heeft in onze visie iedere cliënt recht op de hoogst mogelijke persoonlijke zorg en kwaliteit in dienstverlening.
De eisen die wij aan onze medewerkers(st)ers stellen, zijn hoog; iedere medewerker(st)er heeft voldoende theoretische opleiding, praktische ervaring, voldoende zorg en aandacht voor u.

Vele disciplines zijn binnen Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. vertegenwoordigd.
Ook zijn Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. en het daaraan gelieerde Accountantskantoor de Bot BV onder hetzelfde dak gehuisvest.
Op het gebied van accountancy kunnen wij dus direct alle diensten verzorgen, waaronder de controle van uw jaarrekening.
Er kunnen situaties optreden waarbij het inschakelen van externe expertise noodzakelijk is.
Daarnaast is er een fiscaal-notarieel-juridisch adviseur op afroep beschikbaar.
Indien nodig assisteert hij bij het oprichten van bijv. man- vrouw firma, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie of buitenlandse vennootschap.

De administratie confronteert ondernemingen over het algemeen met twee hindernissen.
De eerste is het opzetten van een goede administratiestructuur.
Vervolgens ontbreekt vaak de tijd, kennis of mankracht om een strikt nauwkeurige verwerking en de verplichte belastingaangifte tijdig uit te voeren.
Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. voert beide voor u uit.
Wij helpen u bijvoorbeeld bij de keuze van een administratiesysteem dat past bij uw onderneming.
Wat betreft de verwerking zijn er diverse opties.
U kunt er voor kiezen om de basisadministratie in eigen beheer uit te voeren.
Desgewenst leiden wij de betrokken medewerk(st)er op, zodat zij in staat zijn de dagelijkse handelingen zelfstandig uit te voeren.
De meer complexe onderdelen van de administratie, zoals de salarisadministratie, de periodieke belastingaangifte, of het opstellen van de jaarrekening, laat u door ons verzorgen.
Speciaal voor deze taakverdeling beschikken wij over een professioneel computerprogramma waarmee de meest gangbare administratieve software uitwisselbaar is.
Mogelijk is het voor u nog aantrekkelijker om Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. de gehele administratie toe te vertrouwen. U kunt zich dan volledig concentreren op uw eigenlijke bedrijfsactiviteiten.
Naast het ordenen van cijfers, rekenen wij het ook tot onze taak om tendensen vroegtijdig te signaleren. Die signalering heeft betrekking op ontwikkelingen binnen uw bedrijf, maar ook op nationale en internationale ontwikkelingen, zoals veranderingen in de sociale en fiscale wetgeving.
Signaleren alleen is echter niet voldoende.
Om de cijfers te kunnen gebruiken als basis voor beslissingen, is het noodzakelijk om de betekenis en herkomst van deze cijfers te achterhalen.
Dankzij grondige analyses kunnen wij belangrijke management- en fiscale informatie aanreiken: gaat het goed met uw onderneming of niet?
En hoe goed? En welke positieve of negatieve invloeden liggen daaraan ten grondslag?
De antwoorden op die vragen vindt u in de kernachtige en leesbare rapportages.

De conclusies van de rapportages helpen u vooruitzien, zodat u als ondernemer het beleid voor de korte en lange termijn kunt vaststellen.
Daarbij zult u bepaalde afwegingen moeten maken.
De nauwe betrokkenheid bij uw administratie en de brede ervaring die Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. in de loop der jaren heeft opgebouwd, maken dat u in ons ook de juiste gesprekspartner vindt voor advisering op financieel, fiscaal of organisatorisch gebied.
Bij financiële adviezen kunt u denken aan aanbevelingen op het terrein van investeringen, kostenreductie bij verschillende bedrijfsonderdelen, een striktere debiteurenbewaking, of het verruimen van uw kredietfaciliteiten.
Belastingplanning is voor de onderneming èn voor de ondernemer van essentieel belang.
Om de mogelijkheden van de fiscale wetgeving optimaal te benutten, maken wij samen met u een lange termijnplanning, die is gericht op het behalen van het hoogste rendement.
De gedetailleerde analyses van de administratie leveren een schat aan informatie op, die kan worden aangewend voor het aansturen van de organisatie van uw onderneming.
Wanneer blijkt dat een aanpassing van uw organisatie het bedrijfsresultaat aanzienlijk verbetert, dan zullen wij niet schromen hiervoor concrete voorstellen te formuleren, zoals op het gebied van productie, personeelsbeleid of logistiek.

Transport. Uw boekhoudstukken worden opgehaald en teruggebracht. Tijdens het transport en verblijf op ons kantoor is uw administratie verzekerd.
Boekhouding. Alles uitbesteden of een gedeeltelijke zelfwerkzaamheid, bijvoorbeeld codering en boeken op uw computer.
Loonadministraties. Volledige afhandeling w.o. loonstroken, meldingen aan UWV, arbodienst, verzekeraar bij in- en uitdiensttreding en bij ziekte, CAO bewaking, vakantietoeslag, jaaropgaven, aangifte loonheffing.
Belastingaangifte t.b.v. loon-, omzet-, inkomsten-, en vennootschapsbelasting. Jaarrekening. Voor de afgesproken datum ontvangt u het conceptrapport, waarna het uitvoerig met u wordt besproken.
Automatisering; desgewenst volledige aanlevering van geïntegreerde software, geheel startklaar en met instructie.
Fiscaal-notarieel-juridisch adviseur op afroep beschikbaar voor alle rechtsvormen, contracten, testamenten en akten.
Tarieven; na inventarisatie en vaststelling van de hoeveelheid administratie, uw zelfwerkzaamheid, aantal employés loonadministratie, opleverdatum jaarrekening en aantal uren bedrijfseconomische begeleiding, zullen wij u schriftelijk het vaste jaarbedrag geven, zodat u precies weet wat uw jaarkosten zijn.

Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. levert een totaalpakket op het gebied van financieel management.
Door de persoonlijke aanpak die wij voorstaan zijn wij zeer toegankelijk voor ondernemingen van iedere omvang, ongeacht of uw interesse uitgaat naar dienstverlening op financieel en administratief gebied, controle van jaarrekeningen, advisering, managementondersteuning, of een combinatie van de aangeboden diensten.
Graag maakt Jacques A. de Bot een afspraak om vrijblijvend en kosteloos met u onze diensten te bespreken.

Kamer van Koophandel:
Administratiekantoor voor de Horeca Botapel B.V. 32031590